Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS xã Sín Chéng

Sín Chéng - Si Ma Cai - Lào Cai
lci-simacai-ptdtbtthcsxasincheng@edu.viettel.vn